Att skriva om konst.

I det fortsatta arbetet med att göra webbpublikationen Volym till en plattform för konst i Norrland, bjuder Konstkonsulenterna i Norr in yrkesverksamma konstnärer och konstvetare till workshop med temat ”Att skriva om konst”.

Vi möter Ann-Catrine Eriksson, konstvetare och universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Ann-Catrine håller bl.a. kursen Att skriva om samtida konst, på Umeå Universitet.

Dagen består av föreläsning och innehåller också ett workshop-pass där vi använder oss av pågående utställning på Bildmuseet i Umeå som underlag för övningarna.

Plats: Sliperiet och Bildmuseet, Umeå

Datum: 4 april, 10.00-16.00

Anmälan senast: 21 mars till Konstkonsulent i Region Norrbotten, lena.k.ylipaa@norrbotten.se

Vi viker 4 platser för varje län, om fler anmäler sig sker lottning av platserna.

Du som tidigare skrivit för Volym eller deltagit i tidigare Volymseminarium har företräde till dagen.
Konstkonsulenten står för resekostnader.

Att skriva om konst är ett samarrangemang mellan Konstkonsulenterna i Norr.

Galleri Syster och Statens konstråd inbjuder till konstkafé

Galleri Syster och Statens konstråd inbjuder till konstkafé
på Galleri Syster tisdag 28 februari kl.18.30

Statens konstråds curatorer Lisa Rosendahl och Marti Manen berättar om deras pågående arbete med projekten Industrisamhälle i förändring i Luleå och Konst Händer i Boden. Varmt välkomna att ta del av deras arbete mitt i processen och tillsammans fundera över beröringspunkter med andra initiativ i regionen.

Dialogmöte för Konst i Norrbotten

Datum och tid: Torsdag 2/3 kl. 16.00-18.00
Lokal: 3:an i Regionhuset i Luleå. Vi bjuder på fika.

På dagordningen står statusuppdatering av komplettering Kulturplan 2017 samt tankar inför skrivningen av vår nya Kulturplan som ska gälla från och med 2018.

Dialogformen är workshop, där följande frågeställningar kommer att tas upp:
– Vilka behov och utmaningar finns under de kommande fyra åren?
– Vilken funktion ska den regionala kulturplanen ha?
– Vilka frågor ser ni behöver prioriteras på regional nivå?

Dialogen är öppen för alla!
VÄNLIGEN SPRID GÄRNA DENNA INFORMATION.

Anmälan görs till; carina.ronnback@norrbotten.se senast den 27/2.

Länkar:
Kulturplan, komplettering för 2017:
http://www.norrbotten.se/publika/ku/stku/Dokument/Komplettering_kulturplan_2017_webb.pdf

Kulturplan för Norrbotten 2014-2016:
http://www.norrbotten.se/upload/IB/ku/stku/Kulturplan%20201311slutversion.pdf

Med vänlig hälsning Kristina Nilsson, kulturchef

Kurs i upphovsrätt

Den 22 februari arrangerar Resurscentrum för konst tillsammans med KRO/KIF föreläsningen “Upphovsrätt i praktiken”.

En föreläsning som behandlar frågorna: På vilket sätt kan upphovsrätten sätta gränser för vad jag får göra? I vilka situationer kan jag åberopa det upphovsrättsliga skyddet för att hindra andra från att använda sådant som jag skapat på ett sätt som jag inte vill?

Föreläsare

Christina Wainikka, jurist och forskare som skrivit flera böcker, bland annat boken Konstjuridik – med fokus på konstnären (tillsammans med Katarina Renman Claesson).
Katarina Renman Claesson, juristforskare, författare och föreläsare som under många år fördjupat sig i särskilt upphovsrätt och konstjuridik.

Luleå den 22 februari kl 13.00-16.00
Plats: Kulturens Hus, Lokal: Hägnan

ANMÄL DIG HÄR  >>

Konstnärernas villkor i Sverige

Läs Konstnärsnämndens rapport:

“Rapporten behandlar områdena konstnärernas inkomster, utbildning, sociala bakgrund, utländsk bakgrund, självförsörjningsgrad och inkomstspridning. Innehållet omfattar konstnärer inom områdena bild, form, dans, film, musik, teater och ord och bygger på uppgifter om 29 000 konstnärer ur SCB:s register.”

 Ladda ner som PDF >>

Medlemsflyer

Inför BUS IV-årsutskick har KRO tagit fram en ny medlemsflyer bl a för att uppmuntra BUS-medlemmar som inte är KRO/KIF-medlemmar att organisera sig.

Den finns i en stor upplaga. Så vill någon ha några ex att dela ut är det bara att mejla Eva Skarbäck | eva (at) kro.se så skickar hon.

KRO’s bidrag till KLYS remissvar till Norrbottens läns landstings kulturplan

Till KRO’s bidrag text har också KRO BD bidragit med input.

Här länk till KLYS remissvar >>

KRO/KIF:s bidrag till KLYS remissvar till Norrbottens läns landstings förlängningsplan för den regionala kulturplanen.

Prioriterade områden: Bild- och formkonsten (sid 10-12)
Utvecklingen på bild- och formområdet är spännande i Norrbotten. Resurscentrum för konst har, tillsammans med Resurscentrum för litteratur, under 2016 etablerat sig i Luleås nya kreativa mötesplats, Bergströmska gården i Luleå. Resurscentrum för konst kommer, tillsammans med länets konstverksamheter, arbeta med att starta ett länsövergripande Artist in residence. Utmaningen ligger i att få kommunerna att se betydelsen av det gemensamma resurscentret för att lyckas skapa långsiktiga och hållbara strukturer (då Luleå som enda kommun har hoppat av finansieringen). Landstingets satsningar inom kultur- och folkbildningsområdet riktat till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn är viktiga och nödvändiga, likaså att Resurscentrum för Konst under hösten 2016 svarar upp genom att göra en viktig förstudie kring uppsökande verksamhet för att nå professionella nyanlända konstnärer och konsthantverkare. Ett samarbete med Konstnärernas Riksorganisation / Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare och KLYS har inletts kring projektet Konsten att delta som kommer att påbörjas 2017 och som innebär att jobba fram metoder för att nå nyanlända och introducera dem till det professionella kulturliv som finns.

Landstingets beslut om att tillämpa enprocentsregeln för gestaltning i det offentliga rummet har inledningsvis resulterat i en fin satsning med verk av cirka 85 norrbottniska konstnärer i det nya sjukhushotellet Vistet. Den offentliga konsten bidrar till att skapa levande rum för mänskliga möten.

För unga konstintresserade finns Galleri Lillasyster som en samlande punkt i Galleri Systers verksamhet. Under 2017 är det viktigt att hitta en långsiktig lösning för finansiering av Lillasysters verksamhet. Man bör även se hur konceptet kan spridas till andra delar av länet.

Målet om att “den konstnärliga utvecklingen och kvaliteten ska ha ett särskilt
fokus och hela länet ska få del av kultur av hög kvalitet” är bra och viktigt. Två strategiska insatser för att uppnå målet är dels tydligare satsningar på konstnärers ekonomiska villkor, dels möjligheter för alla kommuner i länet att satsa på offentlig konst som är kanske vårt mest tillgängliga och demokratiska kulturuttryck vi har då den finns där i vår vardag.

Landstinget bör underlätta dels för regionens utställningsarrangörer att följa MU-avtalet och ersätta konstnärerna för deras arbetstid dels för regionens kommuner att tillämpa en procentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnationer. Antingen landstinget/regionens konstenhet eller resurscentrum bör få det strategiska uppdraget att stötta de mindre kommunerna i ett gemensamt utvecklingssamarbete vad gäller riktlinjer och metoder för att arbeta med konstärliga gestaltningar.

Under rubriken Särskilt för 2017 (sid 12) föreslår KLYS följande tillägg (i gult):

· Arbeta med organisering av länskonstverksamhet med säte i Kiruna
· Hitta och ta tillvara den kompetens inom konstområdet som kommer
till länet genom invandring.
· Fortbilda beställare såväl som konstnärer kring upphandling av
konst.
· Skapa ett resursstöd till kommunerna så att det blir lättare för dem att arbeta med konstnärliga gestaltningar.
· Skapa en regional utställningsfond, dit länets alla utställningsarrangörer kan söka medfinansiering för att följa MU-avtalet och betala konstnärerna för deras arbetstid.
· Utarbeta och genomför en finansieringsplan för nämnda utställningsfond, resursstödet för konstnärliga gestaltningar och Resurscentrum för konst .

”Kulturpolitiker borde få en obligatorisk utbildning inom samtidskonsten”

Debattinlägg av Jörgen Svensson.
“Det är mycket man skulle vilja önska sig av kulturpolitiken. För det första att det fanns någon värd namnet. Många är de som är uppgivna. I sommar har vi kunnat läsa om en tidigare kulturminister, mest ihågkommen för att avskaffat inkomstgarantin för konstnärer. Hon menade att det måste var bättre att jobba än att inte göra något, som om konstnärer inte gör något. ”
Läs mer på kro.se >>

WordPress theme: Kippis 1.12